تبلیغات
گرم ترین سیاره                                                                 زهره
سرد ترین سیاره                                                               پلوتو
بزرگترین سیاره                                                              مشتری
کوچک ترین سیاره                                                             پلوتو
زیبا ترین سیاره                                                        زحل
کم چگالی ترین سیاره                                               زحل
چگال ترین سیاره                                                     زمین
نزدیک ترین سیاره به خورشید                                    عطارد
دور ترین سیاره به خورشید                                         پلوتو