تبلیغات
1-عطارد
این سیاره نزدیک ترین سیاره به خورشید است اما گرم ترین نیست.این سیاره صخره ای است مثل ماه پوشیده از گودال است و نزدیک به 
یک سوم زمین قطر دارد.مدار چرخش این سیاره به دور خورشید بیضی
شکل است و گاهی 46میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد و گاهی هم
70 میلیون کیلومتر.دلیل این که این سیاره با این که به خورشید نسبت به سیاره های دیگر نزدیک تر است اما به دلیل نداشتن هوا در روز داغ
می شود و دمای آن به 430درجه ی سانتی گراد هم می رسد اما در شب بسیار سرد می شود و دمای آن به 170-درجه ی سانتی گراد هم می رسد.
در زیر پوسته ی سنگی این سیاره گوشته ی سنگی وجود دارد و در مرکز سیاره ی عطارد هسته ی فلزی بزرگی قرار دارد.
2-زهره بیشتر از هر سیاره ای به زمین نزدیک است.زهزه پرنور است و
ما می توانیم در یک شب صاف به راحتی آن را ببینیم.
سطح این سیاره را دشت های بزرگی پوشانده است.روی زهره دو
منطقه ی وسیع وجود دارد.آفرودیترا در نزدیکی استوا و دیگری ایشتر در  شمال این سیاره قرار دارند.
جو این سیاره بسیار ضخیم است و فشار آن نزدیک به 100برابر زمین است.
3-زمین در سیاره های منظومه ی شمسش نظیر ندارد چون شرایط خوبی را برای زندگی جانداران دارد.یکی از دلایل این موضوع این است که زمین نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم.
جو(هوای)زمین نزدیک به  700کیلومتر ضخامت دارد.
اقیانوس ها 70/8درصد زمین و خشکی ها 29/2سطح زمین را تشکیل می دهند.