تبلیغات

قطر                                                              3476کیلومتر

میانگین فاصله از زمین                                    384400کیلومتر

میانگین دما در سطح ماه                         20-درجه ی سانتیگراد

جرم                                                                0.01زمین

مقدار نیروی جاذبه                                               0.17زمین

به وجود آمدن ماه:چندین سال پیش جسمی به زمین برخورد کرد و

مواد زمین و آن جسم به فضا پرتاب شدند بعد از آن این مواد کنار هم

جمع شدند و ماه شکل گرفت.